The Ascent

The Ascent

بازی ایزومتریک "Ascent" با فیزیک و افکتهای پیشرفته به پلتفورهای مایکروسافت میاد.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

The Ascent


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی ایزومتریک "Ascent" با فیزیک و افکتهای پیشرفته به پلتفورهای مایکروسافت میاد.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
lightbox