Senua’s Saga: Hellblade II

Senua’s Saga: Hellblade II

ادامه بازی Hellblade: Senua's Sacrifice با نام Senua's Saga: Hellblade II انحصاری برای دیوایس های مایکروسافت. هلبلد در سال 2021 منتشر میشه.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Senua’s Saga: Hellblade II


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
ادامه بازی Hellblade: Senua's Sacrifice با نام Senua's Saga: Hellblade II انحصاری برای دیوایس های مایکروسافت. هلبلد در سال 2021 منتشر میشه.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
فرنچایز:
lightbox