Recompile

Recompile

در نقش یک هوش مصنوعی تازه و با احساس، کامپیوتر اصلیتون رو می گردید و به دنبال راهی هستید تا از پاک شدنتون جلوگیری کنید.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Recompile


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در نقش یک هوش مصنوعی تازه و با احساس، کامپیوتر اصلیتون رو می گردید و به دنبال راهی هستید تا از پاک شدنتون جلوگیری کنید.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
lightbox