Psychonauts 2

Psychonauts 2

راز در Psychonauts 2 که سال ها در دست ساخته برمی گرده. راز به مقر اصلی Psychonauts میره و می فهمه بیشتر از اون که او به شرکت نیاز داشته باشه، اون ها هستن که به راز نیاز دارن.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۵ آگوست ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Psychonauts 2


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
راز در Psychonauts 2 که سال ها در دست ساخته برمی گرده. راز به مقر اصلی Psychonauts میره و می فهمه بیشتر از اون که او به شرکت نیاز داشته باشه، اون ها هستن که به راز نیاز دارن.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۵ آگوست ۲۰۲۱
پلتفرم:
فرنچایز:
lightbox