Paradise Lost

Paradise Lost

در داستانی تخیلی از جنگ جهانی دوم، شما باید تصمیم بگیرید که روی سطح زمین بمونید یا به زیرزمین برید جایی که رازهایی تکان دهنده منتظر شما هستند.

تاریخ انتشار:
۲۴ مارس ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Paradise Lost


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در داستانی تخیلی از جنگ جهانی دوم، شما باید تصمیم بگیرید که روی سطح زمین بمونید یا به زیرزمین برید جایی که رازهایی تکان دهنده منتظر شما هستند.
تاریخ انتشار:
۲۴ مارس ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
lightbox