Othercide

Othercide

ارتشی از دختران تنها امید باقیمانده هست. در این بازی با استایل منحصر به فرد شما کنترل ارتشی به نام The Daughters رو بر عهده دارید تا از مرگ و رنج نجات پیدا کنید.

تاریخ انتشار:
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Othercide


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
ارتشی از دختران تنها امید باقیمانده هست. در این بازی با استایل منحصر به فرد شما کنترل ارتشی به نام The Daughters رو بر عهده دارید تا از مرگ و رنج نجات پیدا کنید.
تاریخ انتشار:
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
تم :
lightbox