Open Country

Open Country

از سازندگان بازی های کابلا، اینبار در دنیایی بزرگتر و باز، کمپ درست کنید، برید شکار، اسلحه و وسایلتون رو آپگرید کنید و در حیاط وحش زندگی کنید.

تاریخ انتشار:
۳ ژوئن ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Open Country


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
از سازندگان بازی های کابلا، اینبار در دنیایی بزرگتر و باز، کمپ درست کنید، برید شکار، اسلحه و وسایلتون رو آپگرید کنید و در حیاط وحش زندگی کنید.
تاریخ انتشار:
۳ ژوئن ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
lightbox