Minecraft

Minecraft

بازی ماینکرفت که ابتدا یک بازی ساده برای ساخت و ساز کشاورزی و... با استایل گرافیکی بلوکی به تنهایی یا با بقیه آنلاین بر روی مرورگر قابل دسترس بود، بعد از سال ها همچنان روی کنسول ها و دستگاه های جدید پورت میشه.

تاریخ انتشار:
۱۸ نوامبر ۲۰۱۱
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Minecraft


بازی ماینکرفت که ابتدا یک بازی ساده برای ساخت و ساز کشاورزی و... با استایل گرافیکی بلوکی به تنهایی یا با بقیه آنلاین بر روی مرورگر قابل دسترس بود، بعد از سال ها همچنان روی کنسول ها و دستگاه های جدید پورت میشه.

--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی ماینکرفت که ابتدا یک بازی ساده برای ساخت و ساز کشاورزی و... با استایل گرافیکی بلوکی به تنهایی یا با بقیه آنلاین بر روی مرورگر قابل دسترس بود، بعد از سال ها همچنان روی کنسول ها و دستگاه های جدید پورت میشه.
lightbox