Loot River

Loot River

بازی Loot River یک بازی روگ لایک با تم فانتزی تاریک و قابلیت حرکت دادن بلاک های زمین و اکشن سریع.

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Loot River


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی Loot River یک بازی روگ لایک با تم فانتزی تاریک و قابلیت حرکت دادن بلاک های زمین و اکشن سریع.
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
تم :
lightbox