Jett: The Far Shore

Jett: The Far Shore

بازی ما رو با خودش به فضا و داستان های فضایی و سفر بین ستاره های فضا می بره!

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC , PS4 , PS5
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Jett: The Far Shore


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی ما رو با خودش به فضا و داستان های فضایی و سفر بین ستاره های فضا می بره!
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۲۰۲۱
پلتفرم:
PC , PS4 , PS5
lightbox