Hero Hours Contract

Hero Hours Contract

شما در طول روز با آدم های بد شهر با سیستم دعوای نوبتی می جنگید و در شب بابت عملکردتون در این فایت ها با اتحادیون بحث سر حقوقتون دارید. دوستاتون به شما توانایی های زیادی دادن اما شما نمی خوایید مجانی براشون کار کنید. با شهرواندان نیازمند شهر بیشتر و آشنا میشید و توانایی هاتون رو بیشتر می کنید.

تاریخ انتشار:
۲۷ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Hero Hours Contract


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
شما در طول روز با آدم های بد شهر با سیستم دعوای نوبتی می جنگید و در شب بابت عملکردتون در این فایت ها با اتحادیون بحث سر حقوقتون دارید. دوستاتون به شما توانایی های زیادی دادن اما شما نمی خوایید مجانی براشون کار کنید. با شهرواندان نیازمند شهر بیشتر و آشنا میشید و توانایی هاتون رو بیشتر می کنید.
تاریخ انتشار:
۲۷ آگوست ۲۰۲۰
پلتفرم:
سازنده:
ژانر:
lightbox