Fortnite

Fortnite

در Save The World با همکاری همدیگه دنیا رو از یک طوفان بنفش نجات بدید. یا بین صد نفر در بخش رایگان بتل رویال دوام بیارید و Victory Royal رو بگیرید.

تاریخ انتشار:
۲۱ ژوئیه ۲۰۱۷
--
نمره داده نشده
۸۱
متاکریتیک

Fortnite


در Save The World با همکاری همدیگه دنیا رو از یک طوفان بنفش نجات بدید. یا بین صد نفر در بخش رایگان بتل رویال دوام بیارید و Victory Royal رو بگیرید.

--
نمره داده نشده
۸۱
متاکریتیک
در Save The World با همکاری همدیگه دنیا رو از یک طوفان بنفش نجات بدید. یا بین صد نفر در بخش رایگان بتل رویال دوام بیارید و Victory Royal رو بگیرید.
تاریخ انتشار:
۲۱ ژوئیه ۲۰۱۷
سازنده:
lightbox