Destiny 2

Destiny 2

ادامه بازی دستینی 1 با دنیای بزرگتر، اسلحه های بیشتر، و ساده شدن قسمت های مختلف بازی اعم از Interface.

تاریخ انتشار:
۶ سپتامبر ۲۰۱۷
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
۸۵
متاکریتیک

Destiny 2


ادامه بازی دستینی 1 با دنیای بزرگتر، اسلحه های بیشتر، و ساده شدن قسمت های مختلف بازی اعم از Interface.
این بازی چند سال بعد از انتشار و بعد از جدایی بانجی از اکتیویژن، روی همه پلتفورم هایی که قرار داره رایگان شد.

--
نمره داده نشده
۸۵
متاکریتیک
ادامه بازی دستینی 1 با دنیای بزرگتر، اسلحه های بیشتر، و ساده شدن قسمت های مختلف بازی اعم از Interface.
تاریخ انتشار:
۶ سپتامبر ۲۰۱۷
پلتفرم:
ناشر:
فرنچایز:
lightbox