Chorus

Chorus

در بازی شرکت دیپ سیلور شما با شاتل تو فضا سفر می کنید و از توی شاتل جنگ و دعوا هم می کنید!

تاریخ انتشار:
در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Chorus


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در بازی شرکت دیپ سیلور شما با شاتل تو فضا سفر می کنید و از توی شاتل جنگ و دعوا هم می کنید!
تاریخ انتشار:
در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱
پلتفرم:
ناشر:
lightbox