Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham Asylum

در نقش شوالیه تاریکی در زندان آرکهام از شر همه آدم های شرور فرار کن و جوکر رو از پیاده کردن نقشه های تبه کارانه اش متوقف کن.

تاریخ انتشار:
۲۵ آگوست ۲۰۰۹
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Batman: Arkham Asylum


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در نقش شوالیه تاریکی در زندان آرکهام از شر همه آدم های شرور فرار کن و جوکر رو از پیاده کردن نقشه های تبه کارانه اش متوقف کن.
تاریخ انتشار:
۲۵ آگوست ۲۰۰۹
پلتفرم:
سازنده:
فرنچایز:
lightbox