Bastion

Bastion

بازی ایزومتریک "سنگر" درباره "بچه" و چکشش و دنیایی از هم گسیخته با گزارشگری عجیب. این اولین بازی استودیوی Supergiant هست.

تاریخ انتشار:
۲۰ ژوئن ۲۰۱۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Bastion


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی ایزومتریک "سنگر" درباره "بچه" و چکشش و دنیایی از هم گسیخته با گزارشگری عجیب. این اولین بازی استودیوی Supergiant هست.
تاریخ انتشار:
۲۰ ژوئن ۲۰۱۱
پلتفرم:
سازنده:
ژانر:
lightbox