Back 4 Blood

Back 4 Blood

Back 4 Blood بازی شوتر اول شخص نسل بعدی از سازندگان بازی موفق Left 4 Dead.

تاریخ انتشار:
۱۲ آگوست ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Back 4 Blood


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
Back 4 Blood بازی شوتر اول شخص نسل بعدی از سازندگان بازی موفق Left 4 Dead.
تاریخ انتشار:
۱۲ آگوست ۲۰۲۱
پلتفرم:
سازنده:
lightbox