Auto Chess

بازی استراتژی که اول یک Mod توسط Drodo Studio به نام Dota: Auto Chess در بازی دوتا 2 بود و بعد از موفقیت این ماد به شکل بازی جداگانه هشت نفره برای پلتفرم های مختلف عرضه شد

تاریخ انتشار:
۱۸ آوریل ۲۰۱۹
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Auto Chess


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
بازی استراتژی که اول یک Mod توسط Drodo Studio به نام Dota: Auto Chess در بازی دوتا 2 بود و بعد از موفقیت این ماد به شکل بازی جداگانه هشت نفره برای پلتفرم های مختلف عرضه شد
تاریخ انتشار:
۱۸ آوریل ۲۰۱۹
پلتفرم:
سازنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox