Astroneer

Astroneer

در سیاره های خیالی در فضا به دور از هر نشانه ای از موجودات زنده در پی زنده موندن و نجات پیدا کردن با به کار گیری عناصر موجود در سیاره ها. این بازی تک نفره و به صورت Co-op تا چهار نفر همزمان می تونن با هم بازی کنن.

تاریخ انتشار:
۱۶ دسامبر ۲۰۱۶
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک

Astroneer


--
نمره داده نشده
--
متاکریتیک
در سیاره های خیالی در فضا به دور از هر نشانه ای از موجودات زنده در پی زنده موندن و نجات پیدا کردن با به کار گیری عناصر موجود در سیاره ها. این بازی تک نفره و به صورت Co-op تا چهار نفر همزمان می تونن با هم بازی کنن.
تاریخ انتشار:
۱۶ دسامبر ۲۰۱۶
پلتفرم:
سازنده:
lightbox